So., 14. Januar 2018:
Efren „Bata“ Reyes live im Bata Bar & Billiards